SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA PRIREDITVI

Splošni pogoji sodelovanja na prireditvi d’GRILLfest opredeljujejo razmerja med organizatorjem in ponudnikom. Skupaj z elektronskim prijavnim obrazcem za ponudnike sestavljajo pogodbo o udeležbi na prireditvi.

Splošni pogoji sodelovanja na prireditvi obsegajo:

 • z oddajo elektronske prijave ponudnik priznava in sprejema splošne pogoje sodelovanja.
 • organizator si pridržuje pravico do odločanja o sprejetju ponudnika, njegovih produktov in storitev na prireditvi.
 • organizator si pridržuje pravico zavrniti prijave, prispele po prijavnem roku. Pogodba se bo štela za sklenjeno, ko bo organizator potrdil prijavo ter ponudnik nakazal znesek vrednosti za prireditveni prostor.
 • cene, ki veljajo za prireditev in so navedene ob prijavi, so v evrih in vključujejo DDV.
 • za stvari in vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji sodelovanja veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

1. PRIJAVA NA DOGODEK in PREDSTAVITEV

Prijava je hkrati pogodba. Ponudnik jo izpolni ter v roku dostavi na naslov organizatorja. Pogodba je pravno zavezujoča in nepreklicna. S podpisom te pogodbe ponudnik priznava in sprejema spodaj navedene pogoje sodelovanja oz. pogoje za sodelovanje na prireditvi d’GRILLfest. Ker je število mest omejeno, bo o izboru ponudnikov odločal organizator. Zato si organizator pridržuje pravico odločanja o sprejemu oz. zavrnitvi udeležbe ponudnika na prireditvi. Prijava za sodelovanje na prireditvi mora biti posredovana izključno preko priloženega spletnega elektronskega obrazca na e-poštni naslov organizatorja info@dgrillfest.eu. Ponudnik mora ob prijavi poslati promocijski material (logotip ponudnika in fotografije, ter spremni tekst z vrsto ponudbe), ki je primeren za objavo na naši spletni strani www.dgrillfest.eu.

Ponudnik mora pisno obvestiti in posredovati točen program ponudbe (na primer promocija, nagradna igra, itd.) na prireditvenem prostoru ali na odru (po predhodnem dogovoru) organizatorju v predhodno potrditev in uskladitev najkasneje 8 dni pred prireditvijo. Organizator je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oz. kako drugače ovirajo potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo izključno na dodeljenem prireditvenem prostoru.

Vse predstavitve na prireditvenem prostoru morajo potekati v skladu z Zakonom o prekrških zoper javni red in mir. Ponudnik mora za lastne nastope ali predvajanja glasbe ter ostalih vsebin sam urediti vse zahtevke iz naslova avtorskih pravic (SAZAS). Ponudnik se zaveže poravnati vse zahtevke iz naslova nadomestil za uporabo avtorskopravno varovanih del, ki jih mora po veljavni zakonodaji plačevati kolektivnim organizacijam, delujočim na območju Republike Slovenije. V ta namen se ponudnik zavezuje, da bo o uporabi varovanih del pravočasno, to je najmanj osem dni pred javnim nastopom, in skladno s predpisi obvestil pristojne kolektivne organizacije za uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic.

V primeru zapolnitve mest na posamezni prireditvi imajo udeleženci dosedanjih prireditev prednost pri udeležbi če se prijavijo in plačajo v predvidenem roku. Prijava je veljavna s potrditvijo organizatorja in plačilom predračuna. Ponudnik se zavezuje da bo na prireditvenem prostoru prisoten ves čas trajanja prireditve.

Organizator bo za potrebe komuniciranja uporabljal podatke ki jih bo ponudnik navedel v prijavnici. Organizator ne prevzema odgovornosti za napačno vnesene podatke.

2. UPORABA IN OBDELAVA PODATKOV

Ponudnik na prireditvi d’GRILLfest dovoljuje organizatorju obdelavo podatkov za potrebe prireditve. Organizator se zavezuje da bo podatke ponudnika hranil in varoval v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo. Računi in vsa ostala dokumentacija v zvezi s sodelovanjem ponudnika na prireditvi se hranijo pri organizatorju. Posredovane podatke o ponudniku lahko organizator uporabi za:

 • poslovanje s samim ponudnikom,
 • pošiljanje ponudb in promocijskih sporočil samemu ponudniku v zvezi s prireditvijo po pošti, e-pošti, prek telefona in drugih komunikacijskih kanalih,
 • obveščanje in oglaševanje prireditve pred, med in po prireditvi,
 • statistično obdelavo podatkov,
 • tržne raziskave in raziskave javnega mnenja,
 • oblikovanje in posodobitev podatkovnih baz organizatorja,
 • uporaba foto materiala za promocijske namene.

Podatke ponudnika lahko uporabijo povezane družbe organizatorja, nikakor pa podatkov organizator ne bo posredoval drugim fizičnim ali pravnim osebam.

Organizator ima pravico prireditveni prostor, vozila in razstavljene predmete fotografirati, narisati, posneti ali kakorkoli drugače upodobiti na filmski in video trak ali zapisati na digitalne medije in gradivo uporabiti za lastne potrebe, za splošno uporabo ali promocijske namene. Ponudnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.

Organizator lahko ponudnikove podatke obdeluje še 10 let po zadnji udeležbi na prireditvi oz. do pisnega preklica privolitve, v kolikor veljavna zakonodaja ne določa drugačnih rokov.

Z udeležbo ponudnik dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve ponudnika.

Ponudnik dovoljuje organizatorju uporabo in objavo logotipa na spletni strani, socialnih omrežjih in v/na drugih medijih.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke organizator uporablja izključno za potrebe uspešne realizacije prireditve d’GRILLfest in ostalo nujno potrebno komunikacijo (potrditev prijave). Podatki se zbirajo od vseh ponudnikov.

3. DODELITEV PROSTORA

Na prireditvi d’GRILLfest lahko sodelujejo domači in tuji ponudniki, katerih predmet sodelovanja ustreza temi prireditve. O pripustitvi ponudnika na prireditev in o dodelitvi prostora na prireditvi odloča organizator, ki razporeja razstavni prostor v najboljšem interesu prireditve. Ponudniki lahko ob prijavi izrazijo želje glede izbire lokacije na dogodku, vendar organizator ne zagotavlja, da bo te želje lahko upošteval. Vsako spremembo dodeljenega prostora mora odobriti organizator. Organizator lahko premesti in opravi tudi druge spremembe glede prireditvenega prostora. O teh ukrepih odloča organizator v interesu prireditve. Organizator ima pravico, da spremeni prireditveni prostor ali razporeditev prireditvenega prostora tudi po določitvi prireditvenega prostora ponudniku, če ima za takšne ukrepe upravičen razlog zaradi posebnih okoliščin.

Ponudnik se zavezuje da bo na prireditvenem prostoru prisoten ves čas trajanja prireditve.

Ponudnik ne sme oddati dodeljenega prireditvenega prostora s strani organizatorja tretji osebi. Prav tako si organizator pridržuje ekskluzivno pravico do oglasnega ali promocijskega prostora oz. njegovega dela. Zato ponudnik ne more in ne sme oddajati oglasnega ali promocijskega prostora oz. njegovega dela tretjim osebam.

V primeru kršitve si organizator pridržuje pravico dodatno zaračunati ponudniku 1000% cene dodeljenega prireditvenega prostora.

PREKLIC DODELITVE PROSTORA

Organizator ima pravico, da zavrne oz. razveljavi prijavo in pogodbo v primerih:

 • če je bila prijavnica oddana po izteku prijavnega roka,
 • če ponudnik ne poravna predračuna v roku, ki je določen s temi pogoji,
 • če je ponudnik v času prijave v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
 • če ima organizator do ponudnika odprte terjatve od prejšnjih prireditev (velja za vse prireditve v domeni organizatorja),
 • če ponudba in storitve, ki naj bi bili na prireditvi, ne ustrezajo temi prireditve,
 • če ponudnik ne dostavi dokumentov na zahtevo organizatorja.

Ponudniku je brez soglasja organizatorja prepovedano postavljati dodatne objekte (stojnice, mize, šotore, transparente ali druge oglasne reklamne rekvizite) ali polagati večje predmete na in ob prireditveni prostor.

Ponudnik mora svoje delo organizirati tako, da bo vse čas prireditve zagotovljen normalen prehod vozil, obiskovalcev in intervencijskih služb pred in med prireditvenim prostorom.

4. PLAČILO

Sodelujoči ponudnik se obveže plačati sodelovanje na prireditvi d’GRILLfest po ceni v EUR, ki je določena in navedena v tej prijavi z ustrezno izkazanim DDV. Po potrjeni prijavi organizator sodelujočemu izstavi predračun, ki ga mora le-ta v celoti poravnati v roku, ki je na njem naveden. Plačilo prijavnine je pogoj za sodelovanje na prireditvi in to najkasneje osem (8) dni pred pričetkom prireditve. Organizator se zavezuje izstavljati račune v skladu s pozitivno zakonodajo. V primeru zamude roka plačila lahko organizator zaračuna sodelujočemu zakonite zamudne obresti.

ODPOVED PRIJAVE IN POGODBE

Ponudnik:

Odpoved sodelovanja ponudnika mora biti izvedena pisno na e-poštni naslov organizatorja info@dgrillfest.eu iz česar je razviden datum podane odpovedi. Če sodelujoči ponudnik to prijavo in pogodbo odpove, se strinja, da mu organizator povrne:

 • 50 % cene prijavnine, če to prijavo in pogodbo odpove več kot štiri (4) dni pred začetkom prireditve;
 • 30 % cene prijavnine, če to prijavo in pogodbo odpove več kot dva (2) dni pred začetkom prireditve.

Če se ponudnik kljub prijavi in plačilu iz kakršnegakoli razloga ne udeleži prireditve, lahko organizator dodeli prireditveni prostor drugemu ponudniku. V tem primeru organizator ponudniku ni dolžan povrniti plačane prijavnine.

Organizator:

Odpoved prireditve s strani organizatorja mora biti izvedena pisno na e-poštni naslov VSEH ponudnikov iz česar je razviden datum podane odpovedi. Ponudnik se strinja, da mu organizator povrne:

 • 90 % cene prijavnine, če to prijavo in pogodbo odpove več kot štiri (4) dni pred začetkom prireditve.

5. TERMIN IN KRAJ PRIREDITVE

Termini in kraji prireditve d’GRILLfest so objavljeni na spletni strani organizatorja www.dgrillfest.eu. Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati ali podaljšati ter če se mora prostorsko premestiti, ponudnik nima pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila prijavnine oz. morebitne škode.

6. TEHNIČNI POGOJI

Ponudnik pri postavitvi prireditvenega prostora ne sme posegati izven dodeljenega prostora. Prostor za prireditev mora biti pripravljen v skladu z splošno varnostjo. Vse sporne elemente odstrani organizator prireditve d’GRILLfest po lastni presoji in na stroške ponudnika.

Organizator ne zagotavlja možnosti postavitve tehnično zelo zahtevnih stojnic. V izogib morebitnim težavam se priporoča, da se o postavitvi stojnice ponudnik predhodno dogovori z organizatorjem.

Za mobilne oz. premične objekte na prireditvenem prostoru, ki so višji od 2,6m, mora ponudnik pridobiti pisno soglasje organizatorja. Načrti takšnih mobilnih oz. premičnih objektov na prireditvi morajo biti posredovani organizatorju vsaj 14 dni pred pričetkom montaže na prireditvenem prostoru.

Organizator vsakemu ponudniku zagotavlja elektro 3 fazni priklop z odjemno močjo 10kWh, dostop do čiste pitne vode, rediteljsko službo, varnostno službo, gasilsko in reševalno službo, ter sanitarije.

Za priklop na električno omrežje (ustrezna kabelska roleta v dolžini 50m) poskrbi ponudnik sam.

Ponudnik se zavezuje, da bo v času trajanja prireditve upošteval požarnovarnostne predpise, ukrepe in predpise s področja varstva in zdravja pri delu.

MONTAŽA, DEMONTAŽA

Ponudnik se zaveže da bo svoj prireditveni prostor postavil v predvidenem času montaže in ga pospravi v temu namenjenemu času demontaže. Montaža je možna dan pred dogodkom od 18 do 22 ure, ter na dan dogodka od 6 do 9.30 ure. Demontaža se izvede na dan dogodka med 20 in 21 uro. Pri prekoračitvi termina za demontažo je organizator upravičen ponudniku razstaviti prostor na stroške in tveganje ponudnika. Po končani demontaži mora ponudnik prireditveni prostor vrniti v prvotno stanje. V nasprotnem primeru je ponudnik organizatorju dolžan povrniti vso nastalo škodo. Pri postavljanju in opremljanju prireditvenih prostorov v času montaže in demontaže mora ponudnik oz. njegov izvajalec ravnati v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, s tehničnimi predpisi in standardi, s splošnimi pogoji dela na prireditvenem prostoru in z navodili organizatorja.

Organizator predaja v uporabo ponudniku, ki najame za čas prireditve nepoškodovano in funkcionalno opremo (stojnica). V kolikor ponudnik na njej opazi napako pred samim začetkom prireditve, na to opozori organizatorja, saj bo le-ta v nasprotnem primeru smatral da je poškodbo povzročil ponudnik. V primeru poškodbe ali odtujitve opreme bo nastalo škodo plačal po tržni ceni, ki jo določi organizator.

Ponudnik pred zaključkom prireditve ne sme odstraniti razstavnih predmetov (eksponatov) z prireditvenega prostora.

Ponudnik se zavezuje da bo svoj prireditveni prostor pripravil za obiskovalce prireditve do uradnega začetka prireditve. Prireditveni prostor mora izprazniti takoj po koncu prireditve v roku 1 ure.

ČIŠČENJE PROSTORA

Organizator skupaj s ponudniki skrbi za red in čistočo na prireditvenem prostoru. Čiščenje prireditvenega prostora ponudnika je dolžnost vsakega posameznega ponudnika, po naročilu pa ga na stroške ponudnika lahko prevzame organizator oziroma njegov podizvajalec. Ponudnik je dolžan vse odpadke (steklo, embalaža, organski odpadki, papir in vse drugo) ustrezno ločevati v temu namenjene lastne zbiralnike, ki se nahajajo v ali ob ponudnikovem prireditvenem prostoru. V primeru, da ponudnik odpadkov ustrezno ne loči, ga lahko organizator kaznuje in nanj prenese morebitne stroške dodatnega ločevanja ter inšpekcijskih sankcij. Odvoz smeti ponudnika je naloga vsakega posameznega ponudnika v lastni režiji. V primeru, da prireditveni prostor ponudnika ni ustrezno očiščen lahko organizator ponudniku zaračuna dodatne stroške čiščenja.

STROGO PREPOVEDANO je poškodovanje prireditvene površine (asfalta, betona, tlakovcev, plošč in podobno), iztekanje olja na prireditveno površino ter v kanalizacijo!

7. DEJAVNOST PONUDNIKA – DOKUMENTI

Ponudnik je dolžan organizatorju prireditve d’GRILLfest ob prijavi dostaviti:

 • obrtno dovoljenje oz. registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti,
 • ustrezno soglasje pristojnega zdravstvenega inšpektorata, če bo ponudnik na prireditvi opravljal promet z živili in predmeti splošne rabe ali gostinsko dejavnost.

Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na prireditvi, če ne dostavi zahtevanih dokumentov.

Ponudnik se obvezuje da bo imel na prireditvenem prostoru vedno na vpogled vsa dovoljenja, ki jih potrebuje za pripravo in prodajo jedi in pijač.

8. JAMSTVO IN ZAVAROVANJE

Parkiranje vozil na prireditvenem prostoru ni dovoljeno, za dovoz je potrebno upoštevati navodila organizatorja prireditve d’GRILLfest. Organizator ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju prireditvenega prostora in parkirišča pustijo ponudniki oz. njihovo osebje.

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnika, kot tudi ne za poškodbe oseb, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, snega, ali udeležbe v prometni nesreči, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.

Ponudnik odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči organizatorju in/ali tretji osebi na prireditvenem prostoru oz. on sam ali njegovo osebje.

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje, ali odtujitve stvari ponudnika oz. njegovega izvajalca (razstavni predmeti, oprema in drugo), njunega osebja in tretjih oseb, kakor tudi ne za poškodbe ponudnika oz. njegovega izvajalca, njunega osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine, ali katerega koli drugega vzroka. Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in poškodbe tretjih oseb, nastalih zaradi ravnanja ponudnika oz. njegovega izvajalca na prireditvenem prostoru. Ponudnik oz. njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja na lastne stroške.

Ponudnik oz. njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo sam ali njegovo osebje povzroči organizatorju in/ali tretji osebi na prireditvenem prostoru.

Organizator ne prevzame nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju prireditvenega prostora in parkirišča pustijo ponudnik, njegovi uslužbenci ali pooblaščenci oz. njihovi izvajalci.

Za zavarovanje rizika ponudnik sklene ustrezna zavarovanje na lastne stroške.

Ponudnik zavaruje svoje vozilo in predmete, ter ljudi za čas prireditve na lastne stroške.

10. OPOZORILO ORGANIZATORJA

Vse ponudnike se vljudno naproša, da se o izvajanju dogajanja, ki bi lahko oviralo ostale udeležence prireditve d’GRILLfest, posvetujejo z organizatorjem.

11. IZJAVA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z nevarnostmi in s tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na prireditvi d’GRILLfest, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bomo tožili organizatorja in/ali od njega zahtevali povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila za EKSPLOZIJO, POŽAR, POTRES, DRUGO NESREČO.

Seznanjeni smo, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z našim sodelovanjem na prireditvi d’GRILLfest.

12. SODIŠČE

Organizator prireditve d’GRILLfest in ponudnik bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za rešitev spora pristojno sodišče v Mariboru.

Z označitvijo pogojev sodelovanja potrjujem, da se na podlagi svoje lastne prostovoljne odločitve, strinjam in soglašam z v nadaljevanju navedenimi pogoji organizatorja prireditve d’GRILLfest.

Strinjam se in soglašam:
Da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični ter da k udeležbi na prireditvi d’GRILLfest pristopam na podlagi svoje svobodne odločitve in privolitve.

Da sta poravnana prijavnina in sprejeti splošni pogoji za sodelovanje na prireditvi d’GRILLfest.